รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 6 (593 items)Prev[1]23456Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25631616000115_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25530211103387_2148_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25530211103422_2135_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการ25551451103758_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์T20222155107369  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25431521101694_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามT20212088112430  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25470211102525_2083_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์T20222158107073  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์25510111109335_2149_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551561106271_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25491851103802_2076_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561481102469_2114_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25471631100633_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25500161106303_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการวิเคราะห์ธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25481561109153_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25510161106214_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25480161106187_2150_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25500161106292_2167_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501561110988_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25490161106831_2098_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25600211100267_2171_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์25500211108165_2098_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์25550211103569_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตร25490131103002_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551481103381_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25511161109589_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะศิลปศาสตร์25511161102479_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์25350021100348_2089_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202092110263  หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25560031104652_2134_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551621104174_2116_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25600216001073_2074_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551621104185_2121_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โครงการศึกษาศาสตร์25502261110571_2095_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสัตวแพทยศาสตร์T20212101312301  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
สถาบันพระบรมราชชนก 25520191107974_2078_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเชียงรายคณะบริหารธุรกิจT20222077106180  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25280561100216_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันพระบรมราชชนกคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก25500061110688_2110_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบัญชี25490561102763_2163_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบัญชี25130561100017_2085_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25621536000508_2113_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม25520731103518_2114_IP  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์25480211107162_2142_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109745_2122_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25450031101724_2167_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25600031100785_2121_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25600034000158_2176_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25520241101433_2144_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25520241101466_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25490211107703_2081_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยตาปีคณะศิลปศาสตร์25511181110043_2141_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยตาปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์25480111105833_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25500061102397_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์T20222091105648  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25600031100859_2134_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25530061101895_2123_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25530061101895_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค25490531105976_2082_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสหวิทยาการ25520031109405_2084_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการT20212126112253  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25420031101304_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี25501021108391_2145_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25370031100059_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์25490191109837_2140_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25510241100892_2122_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25510241100914_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25621534000719_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521741103285_2142_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25500211107377_2120_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511741103069_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์25601024000575_2117_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20222128104949  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25510211107751_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25621531100097_2147_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25471531101351_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25540211103333_2097_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25381481100399_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202121110259  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25431631100392_2163_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25500211107243_2157_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์25591611100724_2143_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25510211107211_2141_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621531100086_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์25561531102037_2171_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม25490211107927_2074_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25490211107668_2143_IP  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501531104922_2112_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25500211107118_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25510211107154_2166_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25500211107107_2147_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาการจัดการ25501481105793_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25511026000015_2163_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25491021100233_2110_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25450031100071_2144_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25630574003302_2098_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัยT20222093104430  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น25501851100304_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25510031109786_2123_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 6 (593 items)Prev[1]23456Next