รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 7 (622 items)Prev[1]234567Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยาศาสตร์25600091100491_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 25550091102194_2053_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 25550091102205_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะเภสัชศาสตร์25611024002027_2112_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25530111100372_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25400181100612_2071_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะแพทยศาสตร์T20232112101348  หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์25501591110543_2077_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25490211107275_2072_IP  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25650214000716_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25510211107277_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยดุริยางคศิลป์25640214000052_2105_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะทันตแพทยศาสตร์25521021104894_2107_IP  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25501241111128_2100_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25640194001859_2121_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25450191102251_2153_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25500211107028_2103_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะพยาบาลศาสตร์25490211107196_2102_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์25510211107097_2154_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ 25630216001469_2160_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25630211100037_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25530211100586_2124_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25470211102479_2082_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100904_2127_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100937_2130_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช25530211103444_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25630218004162_2148_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25630218003262_2075_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25530211100575_2138_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25500211108053_2113_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ 25570211103573_2089_IP  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์25620216001211_2130_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ 25500211107041_2172_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25550211103288_2139_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะพยาบาลศาสตร์25620216000603_2149_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25480211108512_2155_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ 25500211107063_2131_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25640214001931_2157_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25620211600102_2141_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25570211101356_2113_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์25500211107129_2120_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25500211107287_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยการเมืองการปกครอง25490211107218_2136_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ25640538003898_2108_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน25640536003907_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25490191109668_2111_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสาธารณสุขศาสตร์25630216004125_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสาธารณสุขศาสตร์25630218004138_2135_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ25490531105886_2087_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ25650534001792_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25470191103164_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25621771100057_2050_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยดุริยศิลป์25550531102957_2136_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25490531106055_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25520191107614_2141_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25410191100726_2138_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501451108782_2115_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสยามบัณฑิตวิทยาลัย25521811106951_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25521281106849_2089_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25511551106624_2117_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการบินพลเรือนไม่สังกัดคณะ25542211102064_2115_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะวิทยาศาสตร์T20222093112089  เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25530531104586_2075_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะการบัญชี25511281108312_2059_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะรัฐศาสตร์25451281101813_2103_IP  รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25471721103423_2113_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์T20232130100041  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25541471103963_2123_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศT20222131611962  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25551771100593_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25551611104432_2119_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25570191102816_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25450191102442_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191107622_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191111694_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์25610541100025_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันFaculty of EngineeringT20222153111857  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจนิติวิทยาศาสตร์25522111108102_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันFaculty of EngineeringT20222084111812  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 25592611101401_2078_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25400181100612_2157_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25390051100381_2111_IP  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะรัฐศาสตร์25491421103196_2096_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591110554_2104_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะบริหารธุรกิจ25611421100036_2134_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลT20222149111529  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25621311100046_2090_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ25550531102979_2092_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยจีนศึกษา25550731100845_2128_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะนิติศาสตร์25500531105505_2083_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะเภสัชศาสตร์25530531103945_2094_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน25400051100101_2121_IP  หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย25520031100541_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481511106571_2129_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน25490051100461_2127_IP  หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์แพร่25601856001233_2151_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25510211107143_2114_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25510211108346_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25591566000273_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษา ลำปางT20212152112558  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
Page 1 of 7 (622 items)Prev[1]234567Next