รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 13 (1253 items)Prev[1]234567111213Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101294_2162_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25601301100031_2145_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25631301100041_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25470181103578_2147_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาการจัดการ25491771101496_2146_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25470181103264_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25632884000158_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะทรัพยากรธรรมชาติ25631994002466_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25551241103417_2142_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25551241105252_2105_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี25531651102533_2072_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น25601994001089_2110_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามT20222132210978  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์T20202137107985_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร์ 25651556000998_2174_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25501751103058_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคโพธารามT20222140110887  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25551751106553_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีT20222120110870  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551561105314_2151_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561551101534_2117_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย25541851105056_2128_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25510161100702_2145_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25481921104315_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25471811101959_2144_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาการจัดการ25471531102206_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสยามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25511811102505_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20222111110560  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์T20222066110406  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี( 4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105108_2082_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีT20222125110199  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี25562811103457_2107_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น25551521105387_2097_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711110467_2077_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( 4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20222124610102  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20222091610092  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคยโสธร25562811103492_2084_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711110311_2123_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย( 4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี25572721104336_2119_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีT20222087109902  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102743_2066_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสาธารณสุขศาสตร์25480201103436_2103_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม25480142209855_2160_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม25480142209877_2097_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491531106372_2134_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25571031102922_2122_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะเศรษฐศาสตร์25510561107693_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ T20222108109809  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์25550111105019_2088_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสำนักศึกษาทั่วไป25612251101105_2131_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน25491161101061_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน25591161100959_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25641166000972_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591161100419_2139_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์T20222105109685  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591161100408_2154_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491161100903_2172_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะเทคโนโลยีการเกษตร25521641102935_2132_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25511071107339_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์25561991103963_2122_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ25510021108479_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก25550681100974_2075_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะศิลปศาสตร์25651166000409_2109_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะศิลปศาสตร์25571161100248_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20222172109480  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา( 4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25611571100024_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25561571104664_2136_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีT20222143109479  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25320681100203_2128_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม25430171101874_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาลัยนานาชาติ25481701104535_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาลัยนานาชาติ25501701109105_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะการจัดการธุรกิจและการเงิน25401331101003_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25560051101651_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์25491711110916_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25610571600063_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20222091109007  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์25501991109041_2134_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์25501991109039_2143_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์25520161105484_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25610571600107_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์25560161104217_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25641956000237_2133_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ25480111105888_2097_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์T20222074108841  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศT20222147108832  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25610571100105_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25601941100254_2111_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพT20222147608819  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์25560198000011_2098_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103853_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน25620026002648_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103818_2175_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25370681100175_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25470051100389_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100134_2083_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25610051101033_2123_IP  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100235_2152_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศาสนาและปรัชญา25641864001258_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศาสนาและปรัชญา25631864002326_2128_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
Page 1 of 13 (1253 items)Prev[1]234567111213Next