รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 15 (1426 items)Prev[1]234567131415Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25520161105438_2111_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25490161106335_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25350161100658_2146_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25510161106721_2126_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัยT20232122101148  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25631246004445_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25571611104063_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25560161104375_2176_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25571531100363_2153_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501651100616_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีการเกษตร25540161102933_2090_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และการจัดการทรัพยากร ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25621771100066_2084_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25541771101064_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา25621864000975_2160_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์25511131107562_2144_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25511131106482_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริหารธุรกิจ25511131105086_2056_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25510231110519_2173_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะสหวิทยาการ25490591104691_2104_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม25470141103989_2083_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม25540141104382_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571451101141_2117_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร25530231100599_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร25530231100601_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25320541100152_2100_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25490141111294_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25540141104966_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25522501103886_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25552501104958_2154_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771102688_2112_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25641774001348_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25642506000284_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25400171101386_2073_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคคณะวิทยาการจัดการ25572681102789_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25630061100183_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25541611103981_2105_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี25511271101098_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106507_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191111683_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25491771101193_2089_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25431621100119_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101276_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม 25632204002796_2103_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ25632204002965_2106_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25572201103708_2097_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25632631600183_2081_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ25600591100619_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์25600211100876_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25540211103366_2070_IP  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621534000039_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจ25510071102669_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะทันตแพทยศาสตร์25500201110919_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25621071100062_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะสหวิทยาการ25390591101144_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481911108678_2141_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25621996000048_2164_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิเทศศาสตร์25461071102136_2128_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25511161102468_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25561911103233_2090_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25601301100031_2145_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา25610024000902_2123_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์25550021103974_2115_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์25450021100485_2100_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25631301100041_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยจีนศึกษา25490731102503_2141_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25470141100626_2157_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( หลักสูตร 5 ปี ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25632884000158_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501301102125_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะทรัพยากรธรรมชาติ25631994002466_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม25520271104812_2062_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25510271104473_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25570271100306_2087_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสยามคณะทันตแพทยศาสตร์T20222101111268  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341106373_2118_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25541581102514_2119_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีT20222158111205  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเกษตร ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย25572781104513_2132_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัล(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันพระบรมราชชนกคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก25582144000184_2170_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25541261101293_2119_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25562691103522_2113_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ25511441103628_2086_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481441102512_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25520161105449_2144_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์ 25571561105452_2073_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25530101104623_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ25501441109883_2112_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยนานาชาติ25611441100023_2138_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481441102556_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะศิลปศาสตร์25560271104671_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี25632631100998_2164_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว25616611100049_2111_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25420111100741_2104_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีT20222120110870  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25481951102158_2134_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี25511731106951_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์25561371101668_2101_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะศิลปศาสตร์25520271103901_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561551101534_2117_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์25521751106065_2108_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา(4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคสกลนครT20222096110791  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
Page 1 of 15 (1426 items)Prev[1]234567131415Next