รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 34 (3302 items)Prev[1]234567323334Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25510151104121_2089_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25551031105675_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25651036001079_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25520071105225_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101283_2046_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101215_2095_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25601771100046_2041_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25630061100183_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25601244001053_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25610141100075_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คณะนิเทศศาสตร์25601031100236_2103_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25521031101813_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25490041103169_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25521811102506_2126_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25481971103128_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109297_2105_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25481971103117_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิศวกรรมศาสตร์25510071105292_2144_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์25571041103643_2132_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25541471103963_2123_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511471101258_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25551971101552_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25471971103106_2098_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25481971103106_2157_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25641974000092_2155_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25581971101983_2154_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25551771100593_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์25490191109951_2142_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25511161109589_2145_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน25631864000245_2096_IP  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์25641224001066_2102_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25510211107997_2069_IP  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25631921100055_2102_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25520211101406_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข25400181101411_2160_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยาศาสตร์25480091108823_2104_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์25610541100025_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25491771101193_2089_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25520161105427_2146_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25540191102857_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาการจัดการ25641774001967_2087_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์25330541100142_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจนิติวิทยาศาสตร์25522111108102_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์25611341100265_2092_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ25560591101201_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102184_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25491071104659_2161_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25490211107534_2082_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25380191100519_2105_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25431621100119_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501621101221_2115_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25421621100434_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621101276_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25591941100051_2124_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์25570081101014_2096_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 25592611101401_2078_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร25500191106251_2098_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481981100903_2068_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481981100802_2070_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481981100714_2067_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25441601100952_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25611921100088_2143_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม 25632204002796_2103_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ25632204002965_2106_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25572201103708_2097_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25632631600183_2081_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25621644000958_2107_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์25511071107363_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25390051100381_2111_IP  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25440051100746_2122_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25400051100426_2075_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพยาบาลศาสตร์25610194000719_2109_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และคณะศิลปศาสตร์25641954000854_2075_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621534000039_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์25621531100047_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25601531100401_2127_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25471531101383_2096_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจ25510071102669_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25511026000015_2135_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25501071107463_2073_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511551106578_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะทันตแพทยศาสตร์25500201110919_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25621071100062_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25591981100229_2104_IP  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100915_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25521601107216_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25660163500176_2099_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อนุปริญญา ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25500171112018_2078_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25500171112007_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25430171101863_2120_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25430171101852_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย25440021100721_2144_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะสหวิทยาการ25390591101144_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25581951101395_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491551108152_2149_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25500211107175_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ยโสธร25631864003327_2171_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25572281100502_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช25641866002228_2146_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช25621868000147_2144_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 34 (3302 items)Prev[1]234567323334Next