รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 26 (2569 items)Prev[1]234567242526Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25641956000237_2133_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25520561103958_2068_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25501221106176_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศึกษาศาสตร์25641224001202_2104_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25641224002271_2076_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการและการประชุม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล25531221103086_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25630514000785_2087_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521471104411_2124_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการ25491471106702_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการ25461471100926_2110_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25581471100705_2137_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531471103793_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491471106746_2112_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561471102931_2080_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25551971101359_2136_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103853_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะพยาบาลศาสตร์25652504000171_2103_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วิทยาลัยนานาชาติ25641118002475_2122_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาการจัดการ25431571100812_2102_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25632508001152_2126_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103818_2175_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญABAC Graduate School of Business25500741105003_2109_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25370681100175_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการ25551651101758_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25441811100538_2174_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือน25631651100040_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501651103812_2154_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25470051100389_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100134_2083_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25610051101033_2123_IP  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25400051100235_2152_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25561221101381_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและนวัตกรรมการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศาสนาและปรัชญา25641864001258_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศาสนาและปรัชญา25631864002326_2128_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491461108354_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ25480161105377_2106_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25571221104249_2104_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิเทศศาสตร์25461071102136_2107_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25520051107056_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501451108681_2134_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์25640105002424_2099_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051109428_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะนิติรัฐศาสตร์25461581101121_2115_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์25480111105912_2156_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25431671100688_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106529_2159_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25510211107705_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25550211103571_2134_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา25591571100303_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี25561586000068_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25490031108164_2164_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะภาษาและการสื่อสาร25540121102163_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491671102395_2127_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะภาษาและการสื่อสาร25500121107592_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25511221110971_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25551801101169_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591931101269_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25500211108121_2175_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25500211108187_2125_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511104017_2135_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511110025_2120_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511103949_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25541511100536_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเนชั่นวิทยาลัยสหวิทยาการ25461311100445_2092_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25500211108176_2128_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25641654000794_2130_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ T20222157108569  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาการจัดการ 25511461108266_2093_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25501241110961_2124_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25481691101362_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญVincent Mary School of Engineering25540741100362_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25561801100362_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์25481691101474_2154_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25641694000776_2147_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา(4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25621691100022_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 25481691101406_2095_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511741103644_2110_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25481921104383_2117_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25551921102456_2117_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าเเละแพตเทิร์น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25521921105129_2097_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481921104203_2137_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551921102377_2151_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะศิลปศาสตร์25551971101495_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25491861111936_2165_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์25541201102049_2160_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร25581971101634_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง25641868002647_2116_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง25641866002386_2099_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนิเทศศาสตร์25622501100031_2136_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25601996000193_2147_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25501851100337_2124_IP  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25510071108374_2142_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25631451100056_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนิเทศศาสตร์25542501101381_2115_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์25501851100359_2107_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะสาธารณสุขศาสตร์25441141100319_2137_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน25630204001815_2138_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25551921105178_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการ25630051100104_2129_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจ25491041111259_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 26 (2569 items)Prev[1]234567242526Next