รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 22 (2200 items)Prev[1]234567202122Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25621531100028_2103_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541671100646_2116_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541671101221_2124_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25491671102193_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะวิทยาการจัดการ25591121100426_2163_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25501121104296_2118_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะศิลปศาสตร์25581121100054_2130_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25621951100051_2111_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104938_2067_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511201110686_2142_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25520241101433_2144_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25520241101466_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้25511201104623_2141_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรม25570051102405_2155_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25631731100025_2108_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ25541971100739_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ25571971102724_2117_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ25551971101361_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์25471671102573_2116_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์25491851100167_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะนิติศาสตร์25521231106102_2123_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี25570101104954_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105233_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี25570101104965_2161_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105119_2159_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา25521741103386_2145_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25500061102397_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะพยาบาลศาสตร์25500681100833_2102_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี25620041100206_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25060511100014_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25630111601418_2096_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481981103085_2140_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481981100879_2127_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20222074105668  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพบัณฑิตวิทยาลัย25640538002526_2127_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25511001106285_2107_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยนานาชาติ25570531102858_2112_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะรัฐประศาสนศาสตร์25532251104475_2094_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ25582251101163_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25500511109957_2093_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์T20222114105633  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25530061101895_2123_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25530061101895_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา25631866002644_2123_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย25611861100038_2121_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสำนักศึกษาทั่วไป25602251100040_2093_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน25590101101233_2152_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย25491861105557_2098_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศาสนาและปรัชญา25491861110485_2097_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551471104379_2135_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะนิติศาสตร์25480531109395_2141_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25521601107249_2078_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25630028003417_2089_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102681_2095_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100312_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ25630531100025_2170_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25450681101355_2133_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะนิติศาสตร์25500531105505_2133_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค25490531105976_2082_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25600106000733_2140_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์25450101102835_2098_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25630088000973_2110_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25501571102676_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม25490511108819_2144_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25570081101914_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25630514000842_2105_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25360511100344_2129_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว25520511101567_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน25541801101574_2078_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25560081101946_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิติศาสตร์25271071100122_2076_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25500031108749_2064_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะมนุษย์ศาสตร์และนิเทศศาสตร์25490531105908_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25460051102098_2135_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25440111100888_2105_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่25510101109907_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102161_2112_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551471105573_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา25631866002352_2082_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่25450101109817_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย25631864002574_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25511301103263_2086_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25511301103274_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25601244001053_2077_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25540511103786_2090_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25571951102103_2169_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25630111601437_2124_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการ25520111107536_2133_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ25582881100443_2145_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์25632881100094_2140_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Business Administration25501291110887_2110_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะบริหารธุรกิจ25331291100213_2154_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25632881100084_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481991105808_2102_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะศิลปกรรมศาสตร์25320511100237_2100_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะนิติศาสตร์25510271103573_2078_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25561501101246_2109_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25320511100248_2132_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพT20222095105491  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
Page 1 of 22 (2200 items)Prev[1]234567202122Next