รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (156 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25641956000237_2133_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25520561103958_2068_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25501221106176_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศึกษาศาสตร์25641224001202_2104_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25641224002271_2076_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการและการประชุม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล25531221103086_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25630514000785_2087_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25551971101359_2136_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103853_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะพยาบาลศาสตร์25652504000171_2103_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วิทยาลัยนานาชาติ25641118002475_2122_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25632508001152_2126_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103818_2175_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญABAC Graduate School of Business25500741105003_2109_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25370681100175_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25561221101381_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและนวัตกรรมการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ25480161105377_2106_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25571221104249_2104_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25520051107056_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์25640105002424_2099_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051109428_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะนิติรัฐศาสตร์25461581101121_2115_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25490031108164_2164_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25511221110971_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25551801101169_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591931101269_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511103949_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25481691101362_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญVincent Mary School of Engineering25540741100362_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25561801100362_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนิเทศศาสตร์25622501100031_2136_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25601996000193_2147_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนิเทศศาสตร์25542501101381_2115_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะพยาบาลศาสตร์T20222164108524  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25500741104889_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25540151100153_2124_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการธุรกิจอาหาร25582501100147_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25620041100182_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25330041100056_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะศึกษาศาสตร์25480101107002_2068_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการธุรกิจอาหาร25602501100814_2152_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสT20222075108176  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีนT20222084108146  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงT20212061112503  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยสยามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25631814002488_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์ T20222114108045  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะศิลปศาสตร์25562501100213_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501621101309_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491791108586_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491791108463_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571791100755_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด25601856000895_2130_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันเศรษฐศาสตร์25540681105462_2127_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยนานาชาติ25570151101484_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิทยาลัยนานาชาติ25630681100062_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์25622611100023_2106_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25582251101567_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์25510101104845_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์25370041100073_2104_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ25550041105541_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์25560041104348_2107_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์25490041100324_2124_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25490041111495_2119_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์25621664001107_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25500201111876_2126_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสยามคณะบัณฑิตวิทยาลัย25501811109377_2165_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25530021101834_2089_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์T20222097106454  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการT20222057106354  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25530021103318_2167_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25621538000512_2115_IP  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25571531102938_2166_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25621531100028_2103_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีT20222106105760  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ25630531100025_2170_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะวิทยาการจัดการT20222147605590  หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะวิทยาการจัดการT20222110605588  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25520031106806_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25390061103444_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม25550681106497_2152_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์T20222099105256  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25470201104054_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25480221105069_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25480221105071_2130_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนน่าน25592033500132_2088_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว อนุปริญญา ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25520021100459_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะวิทยาศาสตร์25480221105126_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25481961102611_2127_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์25600221100254_2145_IP  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25511271104362_2103_IP  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะบริหารธุรกิจ25551291104886_2121_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25470221102043_2074_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์25500081106732_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์25500101111043_2092_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์25500101111076_2061_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์25560101104086_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25562251102408_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์25490081106145_2083_IP  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์25620081100145_2149_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย25541441105602_2127_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 2 (156 items)Prev[1]2Next