รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (66 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25510151104121_2089_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25551031105675_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25651036001079_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25520071105225_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101283_2046_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101215_2095_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25601771100046_2041_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25630061100183_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25610141100075_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คณะนิเทศศาสตร์25601031100236_2103_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25521031101813_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25490041103169_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิศวกรรมศาสตร์25510071105292_2144_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์25641224001066_2102_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25510211107997_2069_IP  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25520211101406_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์25610541100025_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25520161105427_2146_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์25330541100142_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจนิติวิทยาศาสตร์25522111108102_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25490211107534_2082_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25591941100051_2124_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100915_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25500211107175_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมT20222117611567  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25632884000158_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์25461341101348_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25510211107266_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติT20222134611064  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติT20222150611058  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามT20222132210978  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีT20222120110870  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย25520031106784_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25501261104044_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีT20222143109479  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25521261103618_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25520091104035_2147_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน25620028002325_2075_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน25620026002277_2070_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25540211104942_2121_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะบริหารธุรกิจ25511941101802_2110_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยชินวัตรคณะการจัดการT20222111106850  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25520021100393_2109_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์T20222162106054  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25481931102303_2143_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครT20222161105835  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะนิติศาสตร์25501271104787_2105_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20222136102863  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25510021100188_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25540211103232_2156_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25601651100067_2090_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25450161102988_2157_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341109872_2128_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์25501661101563_2090_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลT20212140107364  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยีT20212087106909  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25090041100026_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศึกษาศาสตร์T20212126105411  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศิลปศาสตร์25551281105313_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25470061101538_2143_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์T20192152110348  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25460171101403_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25460173202466_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสำนักศึกษาทั่วไป25582251103097_2128_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25570061103472_2144_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะแพทยศาสตร์T25602108103015  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
Page 1 of 1 (66 items)Prev[1]Next