รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (170 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะนิติศาสตร์25541801104498_2177_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์25550211103312_2086_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25510211107198_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสาธารณสุขศาสตร์25510211107222_2169_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยดุริยางคศิลป์25510211107108_2126_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25611994000528_2138_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25500211107401_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25530031103681_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491461108264_2144_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20232109101963  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี25622191100294_2133_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25521601107238_2141_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25521601106474_2134_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25521601107249_2119_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561601103712_2144_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิติศาสตร์25641606002174_2151_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา25622191100257_2139_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491601103398_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีการเกษตร25491601106842_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25431111100754_2086_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491471106792_2160_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25501961108362_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศึกษาศาสตร์25551221106306_2126_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะนิติศาสตร์25510211107119_2112_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์25481961108494_2147_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25530021100089_2077_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสาธารณสุขศาสตร์25490191106643_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์25510211107244_2104_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25561131100918_2122_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25560241101088_2115_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106564_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์T20232160101783  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25510211107975_2060_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์25561131101469_2100_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25451221101366_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25560151102427_2081_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25511221110971_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25561991104187_2059_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา25561131100907_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521131104997_2144_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25511131106469_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25561131101436_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะรัฐศาสตร์25511131105097_2145_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25501991105801_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25520161105438_2111_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพT20232121101661  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25490161106335_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25550241104687_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25610151100346_2160_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์25561431103004_2067_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25510161106721_2126_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ25540101105153_2134_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ25510101106318_2128_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ25590101102201_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25611994001395_2146_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25430051101454_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน25621861101291_2098_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง25621864000661_2144_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด25621861101300_2087_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์25451861101648_2119_IP  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน25621864000637_2111_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์25621864000762_2065_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25590081100331_2069_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา25491861105546_2092_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา25621864000795_2103_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นT20232076101162  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์T25662092100037  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25571611101655_2081_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25631246004445_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25560161104375_2176_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25360031100429_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25501241110961_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25501241111128_2132_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25501241110961_2089_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเศรษฐศาสตร์25490101103537_2079_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเศรษฐศาสตร์25480101103784_2080_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์T20232111100781  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะประมง25380021100544_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย25520031103800_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25550031105843_2115_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยพระธรรมทูตT20232110100535  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดา25570061103396_2077_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25610218000749_2082_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25481991103841_2103_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25550031106607_2148_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะสหวิทยาการ25490591104691_2104_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร25530231100599_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร25530231100601_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25550171600046_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25400171101386_2073_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคคณะวิทยาการจัดการ25572681102789_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25630061100183_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106507_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25470191103221_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191111683_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกT20222150111832  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ25600591100619_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์25581406000094_2141_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาโท ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยสยามคณะทันตแพทยศาสตร์T20222101111268  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะศิลปศาสตร์25481401105742_2165_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 2 (170 items)Prev[1]2Next