รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 3 (251 items)Prev[1]23Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25621531100028_2103_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541671100646_2116_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541671101221_2124_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25491671102193_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะวิทยาการจัดการ25591121100426_2163_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25501121104296_2118_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะศิลปศาสตร์25581121100054_2130_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25621951100051_2111_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511201110686_2142_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ25520241101433_2144_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้25511201104623_2141_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ25541971100739_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ25571971102724_2117_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ25551971101361_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์25471671102573_2116_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์25491851100167_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะนิติศาสตร์25521231106102_2123_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี25570101104954_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105233_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี25570101104965_2161_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105119_2159_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25500061102397_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะพยาบาลศาสตร์25500681100833_2102_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี25620041100206_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25630111601418_2096_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481981103085_2140_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481981100879_2127_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20222074105668  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25511001106285_2107_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยนานาชาติ25570531102858_2112_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะรัฐประศาสนศาสตร์25532251104475_2094_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25500511109957_2093_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์T20222114105633  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25530061101895_2123_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25530061101895_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน25590101101233_2152_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยพายัพคณะนิติศาสตร์25480531109395_2141_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25450681101355_2133_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25600106000733_2140_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์25450101102835_2098_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม25490511108819_2144_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25630514000842_2105_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว25520511101567_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน25541801101574_2078_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25500031108749_2064_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25440111100888_2105_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Business Administration25501291110887_2110_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิT20222138105459  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยนานาชาติ25490531105954_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25350681100307_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม25550681106497_2152_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์25450101102486_2100_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ25601971100025_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม25590681100642_2138_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25480681104857_2103_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25621534000719_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521741103285_2142_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20212132612208  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันการทูตและการต่างประเทศ25530681105055_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20212115612193  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100193_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันการทูตและการต่างประเทศ25490681105984_2064_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25510151107844_2054_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์25320681100225_2132_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25410031101189_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25510031110923_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ25370681100175_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2090_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2080_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2090_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25601994000044_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25601991100021_2117_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25430681101375_2074_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสยามวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง25561811101184_2088_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25450031100082_2184_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์25510191100784_2132_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25460031102546_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์25510041100315_2091_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะการสื่อสารมวลชน25630048000449_2141_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะการสื่อสารมวลชน25490041110639_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25491611100947_2124_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25601611100122_2085_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะวิทยาการจัดการ25551201102017_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะพยาบาลศาสตร์25602271100921_2096_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25600171100174_2141_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์25470041100276_2178_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25510071100432_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511671103095_2082_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25491851100178_2130_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ25610234000308_2085_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม25600206000115_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม25600208000231_2150_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25450031101735_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการT20222122104215  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะเภสัชศาสตร์25440201101092_2079_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร25480201103346_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25511851101598_2075_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25500201108219_2059_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 3 (251 items)Prev[1]23Next