รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 1 (97 items)Prev[1]Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว25621974002373_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25521581102185_2179_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25471971103106_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25551971101563_2170_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25561071101856_2109_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชรT20232112104828  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25640744000073_2162_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25570051101573_2150_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25330741100199_2171_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์25501851100326_2121_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญVincent Mary School of Science and Technology25510741105678_2155_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25551921102456_2139_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าเเละแพตเทิร์น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด25522191106659_2102_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปวิจิตร25482191107239_2139_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25500211107219_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25500211107142_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์25511201110686_2125_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25521241106452_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2108_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพT20232108104678  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอิสลาม ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร์25621554003399_2148_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยการชลประทาน25480021103572_2105_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์25501851104005_2077_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25522191106637_2133_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง25622191100347_2135_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง25522191100328_2097_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี25622191100397_2092_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด25522191100369_2096_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25621771100061_2079_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25471771102631_2133_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25501941102903_2139_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25501941102881_2133_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดGraduate School25501241111128_2109_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25530681101681_2112_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์25560681100964_2077_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์25511751103871_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์25300681100076_2122_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์25511751103882_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491471106746_2134_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551471105573_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยT20222137112672  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25611991100026_2096_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25490191109681_2118_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25500211107366_2155_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์T20232157604143  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25621771100057_2166_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันครพนม25630266001004_2086_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะครุศาสตร์25511461108301_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี25632631100981_2069_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์ 25481621109216_2077_IP  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์25491751102822_2147_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์25531751101217_2076_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์25531751101241_2137_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล25390061100606_2106_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25441931100273_2148_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง25632204003123_2170_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม25592731102168_2115_IP  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25641248004448_2151_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25631248004526_2137_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25631248004515_2114_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25370061100479_2130_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103264_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการT20232126102451  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการT20232111102445  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะนิติศาสตร์25541801104498_2177_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109574_2167_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยดุริยางคศิลป์25510211107108_2126_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยนานาชาติ25610031100737_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยแสงธรรมคณะศิลปศาสตร์T20232134101779  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25510211107975_2060_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25531561102691_2161_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25570151105242_2102_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25450151102627_2149_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์25570231102247_2096_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยชินวัตรคณะศิลปศาสตร์25621016002187_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์T20222132112261  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล25390061100606_2156_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์25552611101812_2090_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย25501911104373_2125_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์25491511103905_2111_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยดุสิตธานีบัณฑิตวิทยาลัย25481171106011_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย25572781104344_2084_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25420031100843_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 25562801103434_2095_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์25480011108576_2084_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491511104085_2160_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511104017_2135_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25551921105178_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25481931102022_2160_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ25501851104027_2124_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์25480211107162_2142_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25390061103444_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบัณฑิตวิทยาลัย25571661100121_2100_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25490151111227_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25470061103834_2060_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25622191600242_2126_IP  หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25532191104794_2123_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 1 (97 items)Prev[1]Next