รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 5 (447 items)Prev[1]2345Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
เกณฑ์ประเมิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20242086103025  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์ 25460031100173_2151_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์25520191105869_2077_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะนิติศาสตร์และการปกครองT20242178102231  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยนานาชาติ25500191110435_2161_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25541471101803_2095_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25471471101658_2096_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25471471101671_2111_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการT20242126102078  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอีสปอร์ต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551471103097_2082_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25581471100727_2137_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25581471100738_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20242108102043  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25621481100040_2130_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551511106613_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะสาธารณสุขศาสตร์25621484001085_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25500211108053_2134_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25290061100291_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง25622191100347_2073_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหิดล 25610066001898_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ 25510051108653_2143_IP  หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะบัณฑิตวิทยาลัย25491511110442_2091_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25631248004515_2104_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์T20202116110441  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25571481102617_2148_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25360061100546_2070_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะครุศาสตร์25511741102733_2122_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา25551741100601_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511741102834_2144_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25480191108622_2103_IP  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25500211108108_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104712_2133_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02565
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25550061103325_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์25632881100070_2100_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25630198003517_2169_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการรู้คิดและวิทยาการทางสมอง ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25560191104031_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการรู้คิดและวิทยาการทางสมอง ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์25632881100070_2164_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25541581100567_2092_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25520731103531_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25470731101476_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25640064000876_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25490731102424_2137_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25290061100291_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดา25400061101305_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 25480271110634_2068_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 25480271110634_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25561591100717_2128_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีT20232092108395  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์25640278003754_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25661744000065_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล25632671100025_2107_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25520031109337_2120_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25520031109372_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ 25500211107041_2143_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25520611103717_2073_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและกระบวนการเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25380031103819_2161_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25520611103739_2137_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะครุศาสตร์25511461108301_2069_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะครุศาสตร์25491461108321_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะศิลปศาสตร์25552261101058_2112_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสัตวแพทยศาสตร์25500211107445_2081_IP  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ25631666005498_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25160031100012_2136_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี25481791110486_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25470051103337_2154_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25570051102451_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์25450191100517_2162_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข25490181100555_2148_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการ25641334002508_2147_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491661102271_2111_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25450051100365_2077_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะทันตแพทยศาสตร์25350061100488_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25482201103168_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25572201103416_2087_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี25632204003191_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25521571108416_2090_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม25630264000721_2152_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่วิทยาลัยนวัตกรรม25641234002531_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ25621661100055_2109_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25440061103335_2159_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์25190061100064_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก25610571100023_2142_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25490031111718_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์25420011100356_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัย25480831108869_2136_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัย25560831103795_2145_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25491411111767_2126_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล25632671100025_2069_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20232100605939  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์T20232128105956  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล25632671100025_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย25620031100025_2087_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์25520031108775_2083_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25550031106596_2082_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์25460011101284_2110_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์25591661101304_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25520031103658_2103_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจากพืช ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ25661424000058_2125_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์T20232085105633  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะบริหารธุรกิจ25501421103928_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
Page 1 of 5 (447 items)Prev[1]2345Next