×

ประกาศในระยะเวลาเร่งด่วน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการสำเร็จศึกษาของนิสิตนักศึกษา
กมอ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
1. ตรวจสอบความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยให้ยึดเล่มเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) เป็นหลักในการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในระบบ CHECO กับเล่มเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) โดยให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(2) โครงสร้างหลักสูตร
(3) อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวขึ้นในระบบ CHECO เกี่ยวกับประเด็นในการพิจารณาตรวจสอบในระบบ CHECO สำหรับประเด็นอื่นที่ปรากฎในระบบ CHECO เป็นความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา

หน้าแรก


สถิติการพิจารณาของเดือนนี้

The chart showing P series.

เข้าสู่ระบบ

© 2018 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม - All Rights Reserved.