รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 11 (1022 items)Prev[1]23456791011Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
เกณฑ์ประเมิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25561721103265_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล25521071101839_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์T20242152103312  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์T20242141103230  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์T20242137103184  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์T20242148103112  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25491481103136_2091_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25660734001863_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02565
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะนิเทศศาสตร์25491301102675_2156_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02565
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100915_2142_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02565
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25531591102334_2162_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25620024002332_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันพระบรมราชชนกคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกT20242116102142  หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ 25440051100105_2174_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25451261100764_2088_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25561471102942_2143_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25601611100122_2084_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491471109086_2169_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25561481102651_2146_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยชินวัตรคณะศิลปศาสตร์25651016002001_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันพระบรมราชชนกคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกT20242114101990  หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญLouis Nobiron School of Music25460741100543_2088_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนกฎหมายและการเมือง25631656000594_2101_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25500211108075_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511741102823_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25621591100089_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25500511109935_2091_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์25570191103839_2102_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25522191106615_2112_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
วิทยาลัยแสงธรรมคณะศาสนศาสตร์25511361108175_2125_IP  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาศิลปศาสตร์25490241101834_2135_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551481104077_2076_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501481107716_2095_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลศึกษาศาสตร์25461071102654_2061_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะทันตแพทยศาสตร์25621311100041_2136_IP  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
วิทยาลัยแสงธรรมคณะมนุษย์ศาสตร์25511361108153_2076_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25570051102067_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25600051100474_2140_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25520051102703_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20242099101590  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะศาสนศึกษา25511291109696_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02565
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะบริหารธุรกิจ25551291104886_2059_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25630218004162_2114_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551561103817_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาสังคม และวัฒนธรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25581471100694_2124_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25631248004526_2089_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25641248004448_2105_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25471471101669_2109_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์25630094000248_2139_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะศิลปศาสตร์25461051100604_2075_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621534000039_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491471106768_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์25620026001581_2130_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501481105321_2131_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ25541651101926_2096_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา25551241105252_2101_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501481105758_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25500081107586_2086_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยาศาสตร์25560091103883_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25551021104987_2101_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเภสัชศาสตร์25570211101345_2101_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา25510741105735_2090_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการสารสนเทศ25580191103201_2135_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511561109707_2107_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก25481431100171_2100_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511741102889_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25471051101167_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25200061100098_2072_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการสารสนเทศ25580191103199_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคคณะวิทยาการจัดการ25582681100518_2117_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะศิลปศาสตร์25471051101191_2139_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ25640538003898_2094_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด25601581100128_2101_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนT20242113101073  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการT20242085101043  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์25491511110453_2160_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102212_2129_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102258_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102777_2126_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102766_2155_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน25640536003907_2095_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์25621346003758_2092_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์T20242151100813  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109556_2152_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์T25672122100047  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 25651634001052_2127_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาการจัดการ25501521102546_2097_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์25501421110926_2123_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบัญชี25480681104868_2108_IP  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์25650682100515_2120_IP  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยีT20242112100623  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อธุรกิจ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์T20232101108590  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบันเทิง ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนT20242153100608  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25581471100716_2172_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481441103941_2115_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน25622271100025_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์ 25651656001923_2121_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 02558
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะบริหารธุรกิจ25381321100212_2077_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนT20242109100465  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์25501421111106_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
Page 1 of 11 (1022 items)Prev[1]23456791011Next