รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 35 (3487 items)Prev[1]234567333435Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
เกณฑ์ประเมิน 
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพายัพ25650536005394_2150_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2565
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์25632881100094_2120_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25501121111002_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25490081109655_2167_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์25510081100499_2096_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25491941109742_2079_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25460081101618_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20242163104073  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25500081106809_2107_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20242166104060  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นT20242148104050  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25570031105261_2102_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107741_2162_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25641944004082_2168_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์25490081106224_2091_IP  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์25570091101972_2130_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยนานาชาติ25500081105606_2097_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25510081106755_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25600081100949_2116_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะเภสัชศาสตร์25390081100327_2130_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์25570091101961_2118_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25651926000584_2124_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษยศาสตร์25521431102019_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษานานาชาติ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25641956000237_2134_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481391105014_2112_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะแพทยศาสตร์25620091100160_2121_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ปริวรรต ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะแพทยศาสตร์T20242138604010  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ปริวรรต ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25601391100034_2076_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25651926001833_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25611911100101_2093_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์T20242147103959  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบูรณาการระบบดิจิทัล) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะพยาบาลศาสตร์25661344001365_2108_IP  พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยาศาสตร์25550091104859_2161_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์25560081102745_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศT20242111103949  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25661724002245_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501481105343_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์25620091100131_2093_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25290081100269_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์25620091100231_2114_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25580081600041_2088_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ25490241101968_2132_IP  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25570091105019_2116_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571391101291_2152_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปศาสตร์25651914004045_2097_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621528001264_2064_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621526000024_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบT20242120103871  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์25620091100242_2081_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25551801101182_2111_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25621948002071_2088_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรT20242074103868  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน25652276003294_2069_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย25540091101653_2088_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์25360021100373_2072_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25570051101573_2146_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25480091108485_2085_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร25492031103677_2094_IP  หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อนุปริญญา ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเศรษฐศาสตร์T20242105103830  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะพยาบาลศาสตร์25651484000796_2099_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะเศรษฐศาสตร์25510071105516_2097_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25552501104958_2081_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25652508002548_2097_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25640738003889_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25521741103375_2085_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญThomas Aquinas School of Laws25550741102095_2132_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการค้าและการลงทุน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์25642505000755_2131_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25510071103503_2100_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421291100461_2096_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25481921104326_2156_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏมหาสารคามT20242096103807  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการสอนทางกีฬา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
วิทยาลัยดุสิตธานีFaculty of International Hospitality Industry25481171106009_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏมหาสารคามT20242115103780  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการสอนทางกีฬา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์25331291100235_2067_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25491601107494_2107_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25511601109228_2142_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25631924001107_2092_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (พหุวิทยาการ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20242127103787  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาตร์25620206000308_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ยโสธรT20242061103771  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่25522191100347_2148_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางศิลปศาสตร์และการศึกษาT20242146103766  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี นาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621941100020_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25661044000473_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25581041100977_2107_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์25631041100339_2121_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25491601106921_2135_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์T20242116103744  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางศิลปศาสตร์และการศึกษาT20242120103737  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางT20242142103726  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25472021100827_2122_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ25560241101066_2169_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25500081106754_2138_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล25511071101041_2142_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25470081102363_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง25641866002386_2131_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์ T20232155108828  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25500081106653_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561621101565_2142_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25501021112428_2086_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
Page 1 of 35 (3487 items)Prev[1]234567333435Next