รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (159 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
เกณฑ์ประเมิน 
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพายัพ25650536005394_2150_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2565
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์25632881100094_2120_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25501121111002_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25490081109655_2167_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์25510081100499_2096_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25491941109742_2079_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25460081101618_2075_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20242163104073  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25500081106809_2107_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20242166104060  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นT20242148104050  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25570031105261_2102_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107741_2162_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25641944004082_2168_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์25490081106224_2091_IP  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์25570091101972_2130_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยนานาชาติ25500081105606_2097_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25510081106755_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25600081100949_2116_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะเภสัชศาสตร์25390081100327_2130_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์25570091101961_2118_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25651926000584_2124_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษยศาสตร์25521431102019_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษานานาชาติ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25641956000237_2134_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481391105014_2112_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะแพทยศาสตร์25620091100160_2121_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ปริวรรต ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะแพทยศาสตร์T20242138604010  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ปริวรรต ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25601391100034_2076_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25651926001833_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25611911100101_2093_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์T20242147103959  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบูรณาการระบบดิจิทัล) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยาศาสตร์25550091104859_2161_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์25560081102745_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศT20242111103949  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25661724002245_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์25620091100131_2093_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25290081100269_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์25620091100231_2114_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25580081600041_2088_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ25490241101968_2132_IP  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25570091105019_2116_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571391101291_2152_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปศาสตร์25651914004045_2097_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบT20242120103871  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์25620091100242_2081_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25551801101182_2111_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25621948002071_2088_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน25652276003294_2069_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย25540091101653_2088_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25570051101573_2146_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์25480091108485_2085_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร25492031103677_2094_IP  หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อนุปริญญา ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25521741103375_2085_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25510071103503_2100_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาตร์25620206000308_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25472021100827_2122_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561621101565_2142_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี25621994001903_2106_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร25622033500877_2099_IP  หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย อนุปริญญา ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25520161105539_2088_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนน่าน25572031101551_2115_IP  หลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุปริญญา ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยสยามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25631814002488_2178_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25561721103265_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์T20242095103436  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์T20242152103312  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์T20242141103230  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร์25501811100996_2137_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์T20242137103184  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25300061100347_2068_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25520111107852_2138_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์25470561101343_2072_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่25572831105148_2104_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25660734001863_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร25622864001156_2127_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี25592761102296_2114_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ วิทยาเขตขอนแก่น25550541104354_2165_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงแบบแยก2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยเทคนิคยะลา25622764000569_2165_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยเทคนิคยะลา25582761102385_2107_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี25592861101882_2158_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ25550571102401_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะการบริการและการท่องเที่ยว25490101103379_2064_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด25471581104507_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิเทศศึกษา25540101101981_2120_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25620024002332_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันพระบรมราชชนกคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกT20242116102142  หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25650044000032_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25561481102651_2146_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลT20242072102029  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคลินิก ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์25510101109896_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
สถาบันพระบรมราชชนกคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกT20242114101990  หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์T20242162101982  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์T20242110101946  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่2565
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25500511109935_2091_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปศาสตร์25641914004009_2092_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25070041100024_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์25460041100837_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลศึกษาศาสตร์25461071102654_2061_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะทันตแพทยศาสตร์25621311100041_2136_IP  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์25420041100102_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25481911106259_2085_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง2565
Page 1 of 2 (159 items)Prev[1]2Next